Algemene voorwaarden:

- Het cursusjaar duurt 10 maanden en loopt van september t/m juni.

- Voor het volgen van de lessen is lesgeld verschuldigd.

- Betaling geschiedt per automatische incasso.

- Tweemaandelijkse betalingen worden geïnd voor het begin van de tweemaandelijkse termijn. Betaling per half cursusjaar voor 1 september en 1 februari. Betaling per heel cursusjaar voor 1 september.

- Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, na ingebrekestelling ter invordering aan de deurwaarder overgedragen.

- Leerling die niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, kan de toegang tot de lessen ontzegd worden.

- Inschrijving geldt tot wederopzegging. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande datum dagtekening. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren (Overhorst 35, 5707 PP te Helmond) of per mail (info@balletstudioankdevoogd.nl). 

- Mondelinge opzeggingen worden niet verwerkt.

- Gemiste lessen kunnen, in overleg, binnen het cursusjaar ingehaald worden.

- Schoolvakanties gelden ook voor de balletstudio.

- Tijdens individuele vakanties kan men het lidmaatschap niet stopzetten.

- Het aangaan van een lidmaatschap impliceert een verplichting tot deelname aan de jaarlijkse voorstelling.

- De balletstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of diefstal.

- Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

- Publiek tijdens de lessen is niet toegestaan.

- Op het inschrijfformulier geeft u aan of foto's/filmopnames van voorstellingen en/of lessituaties van uzelf of uw kind gebruikt mogen worden voor PR doeleinden.

- Tevens geeft u op het inschrijfformulier aan op de hoogte te zijn van de hieronder beschreven privacy verklaring gehanteerd door balletstudio Ank de Voogd

 

Privacyverklaring Balletstudio Ank de Voogd

 

U heeft zich aangemeld bij Balletstudio Ank de Voogd. Middels een inschrijf- en machtigingsformulier zijn er persoonsgegevens verstrekt en hebt u zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

 

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voor- en achternaam

adres en woonplaats

geboortedatum

telefoonnummer

maildadres

bankrekeningnummer met tenaamstelling in geval van automatische incasso

 

Waarom gebruiken wij uw gegevens:

- Om u te informeren of contact met u op te nemen over zaken die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren

- Om u nieuwsbrieven te sturen

- Om de opdracht tot automatische incasso te kunnen verwerken

- Om de betalingen te verwerken gedaan aan Balletstudio Ank de Voogd

 

Hoe worden uw gegevens verwerkt:

- de adres- en persoonsgegevens worden bewaard in mappen

- de adresgegevens worden tevens bewaard in een kaartenbak in de balletstudio

- de gegevens m.b.t. de automatisch incasso worden digitaal verwerkt in het systeem van de bank

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

- We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens na 2 maanden vernietigd behoudens die gegevens die volgens de belastingwetgeving 7 jaar bewaard dienen te worden.

 

Delen van gegevens met derden:

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten en overeenkomst.

 

Gegevens aanpassen/wijzigen:

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Balletstudio Ank de Voogd

Overhorst 35

5707 PP Helmond

06-24564606

info@balletstudioankdevoogd.nl

www.balletstudioankdevoogd.nl

www.fotopeet.nl