- Het cursusjaar duurt 10 maanden en loopt van september t/m juni.

- Voor het volgen van de lessen is lesgeld verschuldigd.

- Betaling geschiedt per automatische incasso.

- Tweemaandelijkse betalingen worden geïnd voor het begin van de tweemaandelijkse termijn. Betaling per half cursusjaar voor 1 september en 1 februari. Betaling per heel cursusjaar voor 1 september.

- Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, na ingebrekestelling ter invordering aan de deurwaarder overgedragen.

- Leerling die niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, kan de toegang tot de lessen ontzegd worden.

- Inschrijving geldt tot wederopzegging. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande datum dagtekening. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren (Overhorst 35, 5707 PP te Helmond) of per mail (devoogd@xs4all.nl). 

- Mondelinge opzeggingen worden niet verwerkt.

- Gemiste lessen kunnen, in overleg, binnen het cursusjaar ingehaald worden.

- Schoolvakanties gelden ook voor de balletstudio.

- Tijdens individuele vakanties kan men het lidmaatschap niet stopzetten.

- Het aangaan van een lidmaatschap impliceert een verplichting tot deelname aan de jaarlijkse voorstelling.

- De balletstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of diefstal.

- Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

- Publiek tijdens de lessen is niet toegestaan.

www.fotopeet.nl